Monografija
IZDAVAČ
Škola za osnovno muzičko obrazovanje
"Petar Stojanović" - Ub
Ul. Kralja Petra I Oslobodioca br. 13
14210 Ub
Tel/faks 014/411-681
email: mskolaub@gmail.com
www.petarstojanovic.edu.rs

Za izdavača i glavni i odgovorni urednik
Vladimir Đenader

Uređivački kolegijum
Miodrag Petrović, Živorad Todorović, Dragana Nedeljković,
Vladimir Đenader, Voja Marjanović

Recenzija Prof. Dr. Vitomir Vuletić
Prof. Dr. Vojislav Marjanović

Korice
Petar Stojanović, ulje na platnu
Mr. Miograg Petrović, akademski slikar

Saradnik na publikaciji
Vladimir Milosavljević

Lektura i korektura
prof. Zorana Vučetić

Dizajn i tehnički urednik publikacije
Digital design studio GRAFOINK

Tiraž
500 primeraka